Структура кандидатської дисертації: ключі до успіху

Структура кандидатської дисертації. Ключові елементи та порядок написання

Кандидатська дисертація є кваліфікаційною науковою роботою, що виконується для отримання наукового ступеня кандидата наук у відповідній галузі знань. Вона являє собою цілісне, самостійне, логічно завершене дослідження, яке містить нові науково обґрунтовані теоретичні та/або практичні результати, що розв’язують певну наукову проблему. Мета цієї статті – детально розглянути структуру кандидатської дисертації, визначити ключові елементи та порядок їх написання.

Загальна структура кандидатської дисертації

Класична структура кандидатської дисертації складається з таких основних розділів

Розділ

Зміст

Титульний аркуш

Назва роботи, прізвище, ім’я та по батькові автора, місто, рік

Анотації

Українською та іноземною мовами

Зміст

Перелік розділів, підрозділів, пунктів із зазначенням сторінок

Список умовних позначень

За необхідності

Вступ

Актуальність, мета, завдання, об’єкт, предмет, методи, новизна, практичне значення

Основна частина

Теоретичні та практичні результати дослідження

Висновки

Підсумок результатів, відповідність меті та завданням

Список використаних джерел

Бібліографічні записи використаних джерел

Додатки

Допоміжні матеріали

Вступ

Вступ є надзвичайно важливою складовою кандидатської дисертації, оскільки він визначає напрямок та обґрунтовує необхідність проведеного дослідження. У цьому розділі слід відобразити такі ключові елементи

Актуальність дослідження – обґрунтування вибору теми, її значущість для науки та практики, необхідність вирішення певної наукової проблеми.

Ступінь дослідження проблеми – аналіз існуючих досліджень з обраної тематики, визначення недостатньо вивчених аспектів, які потребують подальшого вивчення.

Мета та завдання дослідження – чітко сформульована мета, яка відображає кінцевий результат роботи, та завдання, виконання яких забезпечить досягнення поставленої мети.

Об’єкт та предмет дослідження – об’єкт є процесом або явищем, яке розглядається, а предмет – конкретна частина об’єкта, що безпосередньо вивчається.

Методи дослідження – перелік методів (теоретичних, емпіричних, статистичних тощо), які були використані для вирішення поставлених завдань.

Наукова новизна – вказівка на нові науково обґрунтовані результати, які були отримані в процесі дослідження.

Практичне значення отриманих результатів – можливості впровадження результатів дослідження в практичну діяльність, їх значущість для певної галузі.

Апробація результатів дослідження – інформація про представлення та обговорення основних положень і результатів на наукових конференціях, семінарах, публікацію у наукових виданнях тощо.

Основна частина

Основна частина кандидатської дисертації є найбільшим за обсягом та найважливішим розділом, у якому викладаються теоретичні та практичні результати проведеного дослідження. Зазвичай вона поділяється на кілька логічно взаємопов’язаних розділів та підрозділів.

Перший розділ зазвичай містить огляд літератури та стану проблеми, де аналізуються існуючі наукові праці, теоретичні підходи, критично оцінюються різні точки зору на досліджувану проблему. Це дозволяє визначити недостатньо вивчені аспекти та окреслити напрямок власного дослідження.

У наступному розділі викладаються теоретичні основи дослідження, які включають опис концепцій, моделей, теорій, на які спирається автор. Тут розкриваються ключові поняття та категорії, обґрунтовується методологічна база дослідження.

Окремий розділ присвячується методології та методам дослідження. У ньому детально описуються підходи, методи та інструменти, які були використані для досягнення мети дослідження. Важливо чітко обґрунтувати вибір методів та їх доцільність для вирішення поставлених завдань.

Головним розділом є результати дослідження та їх обговорення. Тут наводяться отримані дані, їх аналіз, інтерпретація та порівняння з існуючими дослідженнями. Результати можуть бути представлені у вигляді таблиць, графіків, схем, діаграм тощо.

Розділ

Зміст

Огляд літератури та стану проблеми

Аналіз існуючих досліджень, визначення недоліків та прогалин

Теоретичні основи дослідження

Опис концепцій, моделей, теорій, обґрунтування методологічної бази

Методологія та методи дослідження

Детальний опис підходів, методів та інструментів дослідження

Результати дослідження та їх обговорення

Представлення отриманих даних, їх аналіз та інтерпретація

Висновки

Розділ «Висновки» є логічним завершенням кандидатської дисертації, у якому узагальнюються основні результати проведеного дослідження. У цьому розділі слід стисло викласти

 1. Підсумок основних результатів дослідження, їх значущість та новизну.

 2. Відповідність меті та завданням, які були поставлені на початку дослідження.

 3. Практичні рекомендації щодо використання отриманих результатів.

 4. Перспективи подальших досліджень у обраній галузі.

Список використаних джерел

Список використаних джерел є обов’язковим елементом кандидатської дисертації. Він відображає ступінь обізнаності автора з існуючими дослідженнями у відповідній галузі та демонструє коректне використання цитувань і посилань на праці інших авторів. У списку має бути представлено різноманітні види джерел, таких як

 • Монографії

 • Наукові статті

 • Матеріали конференцій

 • Дисертації та автореферати

 • Нормативно-правові акти

 • Інтернет-ресурси

Бібліографічні записи мають бути оформлені згідно з чинними стандартами бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015 в Україні). Порядок розміщення джерел може бути алфавітним або порядком згадування їх у тексті. Загальна кількість використаних джерел залежить від специфіки дослідження, але зазвичай становить не менше 100-150 найменувань.

Ретельно укладений список використаних джерел свідчить про ґрунтовний аналіз автором наукової літератури з обраної теми, а також є запорукою уникнення плагіату та некоректних запозичень.

Додатки (за необхідності)

Розділ «Додатки» у кандидатській дисертації не є обов’язковим, однак часто використовується для розміщення допоміжних матеріалів, які доповнюють основний зміст роботи. Додатки дозволяють зберегти логічність та структурованість основного тексту, не перевантажуючи його великим обсягом другорядної інформації. До додатків можуть включатися

 1. Таблиці великого формату

 2. Ілюстрації, графіки, діаграми

 3. Копії документів

 4. Описи алгоритмів та програмних кодів

 5. Розрахунки, проміжні математичні виведення

 6. Анкети, опитувальники та результати опитувань

 7. Глосарій термінів

 8. Акти впровадження результатів дослідження

Кожен додаток починається з нової сторінки, має заголовок та позначається послідовно літерами української абетки (за винятком Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь). Посилання на додатки наводяться у відповідних місцях основного тексту дисертації.

Логічно структурований та оформлений розділ додатків підвищує зручність сприйняття матеріалу та демонструє ретельність підготовки дисертаційної роботи.

Висновок

Кандидатська дисертація під ключ є фундаментальною науковою роботою, яка вимагає ретельної підготовки та дотримання чіткої структури. У цій статті детально розглянуто ключові елементи структури дисертації та порядок їх написання.

Загальна структура кандидатської дисертації включає титульний аркуш, анотації, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел та додатки (за необхідності). Вступ висвітлює актуальність, мету, завдання, об’єкт, предмет, методи та новизну дослідження.

Основна частина є найбільшим розділом, який містить огляд літератури, теоретичні основи, методологію, а також результати дослідження та їх обговорення. У висновках узагальнюються ключові результати, їх відповідність меті та завданням, наводяться практичні рекомендації та перспективи подальших досліджень.

Список використаних джерел демонструє обізнаність автора з існуючими дослідженнями та дотримання правил цитування. Додатки можуть містити допоміжні матеріали для деталізації та унаочнення основного змісту.

Дотримання загальних рекомендацій щодо стилю, логічності викладу, обґрунтованості висновків та термінологічної точності є запорукою успішного написання та захисту кандидатської дисертації. Консультації з науковим керівником допоможуть уникнути типових помилок.

Ретельно опрацьована структура кандидатської дисертації є ключем до високої якості наукової роботи та успішного отримання наукового ступеня кандидата наук.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *